Advertising


اشتغال زایی در موارد زیر صورت گرفته است:
     • بیش از 30 نفر از کارگردان تا راننده کارکنان فیلم های مستند با عوامل
     • بیش از 10 نفر در دفتر مرکزی رامند در بخش بازرگانی داخل و خارج از کشور
     • بیش از 15 نفر در کارخانه به صورت دایم و فصلی
     • بیش از 10 نفر به طور دایم در مزرعه قزوین که در فصل کاشت و برداشت 100 نفر اضافه می گردد.
     • بیش از 100 نفر در مزرعه شاهرود که در فصل کاشت و برداشت 1000 نفر اضافه می گردد.
     • در خارج از کشور بازاریاب های ایرانی و خارجی
قابل ذکر است اشتغال زایی همچنان در واحدهای توسعه رو به رشد خواهد بود.