Advertising


فعالیتهای مهم و اصلی مجتمع شامل موارد زیر می باشد:
     • ساخت فیلم های مستند غذایی
     • ساخت فیلم های مستند معادن
     • ساخت فیلم های مستند گردشگری، شکار و طبیعت
     • ساخت فیلم از صنایع غذایی موفق کشور
     • ساخت فیلم های مستند کشاورزان و کشتکاران موفق
     • تیزرهای معرفی کارخانه تولیدی مواد غذایی